FORRETNINGSORDEN FOR SFU’S LANDSLEDELSE 2017-2018
Behandlet og vedtaget på landsledelsens tredje møde d. 31. juli – 2. august 2017

Kapitel 1: Indkaldelse

  1. Ordinære landsledelsesmøder indkaldes af forretningsudvalget (FU) i henhold til fastlagt mødeplan.
  2. Indkaldelse sker senest 14 døgn før mødestart ved udsending af forslag til dagsorden til alle landsledelsens medlemmer, suppleanter og faste gæster.
  3. Ekstraordinært landsledelsesmøde indkaldes af FU ved udsendelse af forslag til dagsorden mindst én uge før mødestart. Et ekstraordinært møde skal indkaldes, hvis FU eller mindst seks medlemmer af landsledelsen kræver det.
  4. Et medlem af SFU kan ved henvendelse til landssekretæren bede om at få et punkt på landsledelsens dagsorden. Medlemmet har krav på at få punktet på dagsordenen, på første eller næstkommende møde. Landsledelsen kan dog vælge ikke at behandle punktet.
  5. Bilag til mødet udsendes samlet af sekretariatet
   1. Der udsendes mødebilag tre gange, hhv. 14, syv og tre døgn før mødestart. Deadline for bilag til udsendingerne er hhv. 16, ni og fem døgn før mødestart.
   2. Uden for udsendingerne kan bilag kun udsendes med daglig ledelses godkendelse.
   3. Til punkter, hvor landsledelsen skal vedtage specifik politik (fx udtalelser), skal bilaget med præcis ordlyd være udsendt med 1. udsending.
  6. Landsmødevalgte landsledelsesmedlemmer og suppleanter har mødepligt. Fravær kan kun accepteres inden for de af LL vedtagne retningslinjer (se regler for afbud til landsledelsesmøder).

 

 • Ved gentagne brud på forretningsordenen kan dirigenterne fratage taleret under pågældende mødepunkt. Fratagelse af taleret kan kun forekomme, hvis vedkommende i forvejen er blevet advaret.
 • Ved grov og gentageligt brud på forretningsordenen, som hindrer afholdelse af et landsledelsesmøde, kan dirigenterne kræve at et landsledelsesmedlem eller en mødedeltager forlader mødelokalet under pågældende punkt, indtil debatten er afsluttet, og en evt. afstemning igangsættes. Denne beslutning kan kræves til skriftlig og hemmelig afstemning i landsledelsen.
 • Ved grov og gentageligt brud på forretningsordenen, som vurderes at hæmme eller hindre afholdelse af et landsledelsesmøde, kan et landsledelsesmedlem eller en mødedeltager indstilles til suspendering fra pågældende landsledelsesmøde. Dette afgøres ved en hemmelig, skriftlig og lukket afstemning i landsledelsen. Suspendering fra et landsledelsesmøde kan kun ske ved ¾ flertal.

 

 1. Et landsmødevalgt medlem af landsledelsen kan holde orlov i en afgrænset periode. I perioden udtræder medlemmet af landsledelsen, og den højst prioriterede suppleant, der ikke allerede er indsuppleret, indtræder som fuldgyldigt medlem af landsledelsen i perioden.
  1. Sidder landsledelsesmedlemmet i FU gør orloven sig også gældende her. LL indsupplerer et nyt FU-medlem fra dens midte. Vedkommende udtræder, når orloven ophører.
  2. Søger en suppleant orlov rykkes den næste suppleant en plads op i orlovsperioden og så fremdeles.
  3. Landsledelsen kan på orlovshavers forespørgsel ophæve orloven før tid.

Kapitel 2: Beslutningsprocedure

 1. Landsledelsen er beslutningsdygtig når mindst 17 stemmeberettigede personer er til stede ved et lovligt indkaldt møde.
 2. Ved et landsmødevalgt landsledelsesmedlems frafald (daglig ledelse undtaget) tildeles stemmeret til en suppleant i den rækkefølge, som landsmødet har prioriteret disse.
 3. Ved en distriktssekretærs frafald/fravær, skal navnet på suppleanten være meddelt de faste dirigenter senest ved mødestart.
 4. Ingen kan have mere end én stemmeberettiget plads i landsledelsen.
 5. En beslutning træffes ved, at flere stemmer for end imod.
  1. Ved stemmelighed foretages en kontrolafstemning. Hvis denne igen viser stemmelighed eller et flertal imod et forslag er dette faldet. Skulle kontrolafstemningen vise flertal for forslaget, foretages endnu en kontrolafstemning, hvis resultatet bliver det udslagsgivende hvis denne viser samme resultat som forrige afstemning.
  2. Alle afstemninger, personsager undtaget, afgøres ved håndsoprækning. En afstemning kan begæres skriftlig og hemmelig, hvis mindst to landsledelsesmedlemmer ønsker det.
  3. Enhver stemmeafgiver kan kræve sin egen stemme, samtlige medlemmers stemme eller stemmetallene ført til referat.
  4. Ved stemmelighed ved personvalg foretages lodtrækning. Der meddeles ved offentliggørelsen hvis der har været foretaget lodtrækning.
  5. Personsager afgøres ved hemmelig og skriftlig afstemning.

Kapitel 3: Landsledelsesmødernes afvikling

 1. Jf. SFU’s vedtægter kan et mindretal på en tredjedel af de stemmeberettigede ledelsesmedlemmer forlange et punkt udskudt til næste ledelsesmøde. Et punkt, der er udskudt til næste ledelsesmøde, kan ikke på ny udskydes.
 2. Mødet ledes af to faste dirigenter, der konstitueres på ledelsens første møde.
  1. Dirigenterne har udover ledelsen af mødet til opgave at sikre, at SFU’s vedtægter, ledelsens forretningsorden samt mødets dagsorden overholdes.
  2. Dirigenterne sørger for at der indlægges 5-10 minutters pause som minimum hvert femte kvarter og en længere pause som minimum hver fjerde time.
  3. Dirigentparret kan til enhver tid afsættes ved almindeligt flertal.
  4. Ved en eller flere dirigenters fravær vælges en ny midlertidig dirigent af landsledelsen.
 3. Ved mødestart vælges mindst en referent, som refererer mødet efter gældende retningslinjer.
  1. Referatet udsendes senest 14 dage efter mødets afslutning, og fra udsendingen af referatet har landsledelsens medlemmer syv dage til at komme med eventuelle indvendinger til landssekretæren.
  2. Modtager landssekretæren ingen indvendinger inden for tidsfristen er referatet automatisk godkendt. I tilfælde af indvendinger, der ikke er at betragte som faktuelle, sproglige eller tekniske rettelser, behandles referatet på næstkommende landsledelsesmøde.
  3. Et resumé af mødet gøres offentligt tilgængeligt på internettet hurtigst muligt. Det fulde referat, eksklusiv fortrolige og lukkede punkter, kan rekvireres af alle medlemmer af SFU ved henvendelser til landssekretæren.
 4. I debatter har indleder 10 minutter, førstegangstalere 3 minutter og flergangstalere 2 minutter til deres indlæg. Dirigenterne fører en talerliste og talere taler i den rækkefølge, som de har indtegnet sig. Førstegangstalere går forud for flergangstalere. Ingen kan stå mere end én gang på talerlisten ad gangen. Dirigenterne kan foreslå en generel afkortning af taletiden samt at der lukkes for indtegning på talerlisten.
 5. Alle SFU’s medlemmer og personer inviteret af forretningsudvalget kan deltage som tilhørere med taleret. Landsledelsen kan med 2/3-flertal lukke talerlisten for tilhørere.
 6. Ved personsager er mødet lukket for alle andre end de stemmeberettigede samt for sagen relevante personer. Ved personsager skal de(n) implicerede have forudgående kendskab og mulighed for at tage til genmæle under behandlingen af punktet.

Øvrige bestemmelser

 1. Rygning er kun tilladt i pauserne og kun udendørs. Mobiltelefoner skal holdes lydløse og må ikke under mødet benyttes til samtale.
 2. Forretningsordenen kan altid revideres af LL. Ændringer træder i kraft ved mødets afslutning. Vedtagne ændringsforslag, der har været udsendt med 1. bilagsudsending, træder dog i kraft øjeblikkeligt.
 3. Forretningsorden ligges på sfu.dk.
 4. LL kan dispensere fra forretningsordenen med 3/4-flertal. Der kan dog ikke dispenseres fra punkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 21 og 23.