– Stop kriminaliteten – styrk retssikkerheden.

Hvis kriminaliteten skal stoppes, er der både brug for forebyggelse, effektive sanktioner over for forbrydere og rehabilitering. Derudover SFU vi for, at der skal være retssikkerhed og lige rettigheder for alle borgere.

Overfald, tyveri og økonomisk svindel truer vores solidariske fællesskab og går ofte ud over de svageste i samfundet.

SFU ønsker et samfund med mindre kriminalitet og mere tryghed, og hvor borgernes grundlovssikrede rettigheder respekteres.

Stop kriminaliteten

De borgerliges mantra om strengere straffe op gennem 00’erne har slået fejl, og eksempelvis har den stigende bandeuro i de store byer skabt meget utryghed blandt helt almindelige borgere.

Den linje skal erstattes af en mere nuanceret tilgang til kriminalitetsbekæmpelse, hvor både forebyggelse, rehabilitering og straf går hånd i hånd. Vi ser ingen modsætning mellem ”hårde” og ”bløde” tiltag – straf og forebyggelse er derimod hinandens forudsætninger.

Straf, der virker

Kriminalitet hænger ofte sammen med sociale problemer, og SFU mener derfor, at mere lighed i vores samfund kan være med til at forebygge kriminalitet. Samtidig skal der gøres meget mere for, at kriminelle kommer tilbage til samfundet efter sin straf uden at falde tilbage i kriminalitet igen. Det kan blandt andet ske gennem såkaldte konfliktråd, hvor forbryderen indgår i dialog med ofret og dermed får indblik i, hvordan vedkommendes kriminelle handlinger har konsekvenser for andre.

Konsekvenser for forbrydere

SFU støtter et effektivt politi og retsvæsen, der kan stoppe forbrydere, hurtigt afgøre sager og dømme rimelige straffe. Uden et effektivt politi og domstole i hele landet risikerer vi, at folk griber til selvtægt og på egen hånd hævner forbrydelser.

Samtidig er det vigtigt, at strafferammerne afspejler de solidariske værdier, vi vil bygge samfundet på. Det er blandt andet ikke rimeligt, at der gives rabat på bestemte former for vold, hvis det sker mellem et ægtepar.

Retssikkerhed og åbenhed

I et demokratisk samfund er det afgørende med en stærk retssikkerhed. Borgerne skal kunne regne med sine rettigheder og være sikret mod urimelige indskrænkninger af friheden fra statens side. For SFU er det særlig vigtigt, at det gælder for høj som for lav.

Derfor skal der være lige adgang til domstolene og ordentligt retshjælp til alle borgere.

Læs mere:

Beskyt fællesskabet – bekæmp kriminaliteten, 2010