VEDTÆGTER FOR SOCIALISTISK FOLKEPARTIS UNGDOM (SFU)

§1 Landsorganisationens navn er Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU eller SF Ungdom) i Danmark. SFU går på engelsk under navnet Popular Socialist Youth of Denmark.

§2 SFU’s formål er at virke i ungdommen, på parlamentariske såvel som udenomsparlamentariske måder, for et socialistisk samfund med demokrati, solidaritet og bæredygtighed som bærende værdier. SFU arbejder på et marxistisk idégrundlag, der er inspireret af feminismen. SFU arbejder på både lokalt, nationalt, europæisk og internationalt plan.

§3 SFU er Socialistisk Folkepartis ungdomsorganisation.

§4 SFU’s politiske hovedprincipper er nedskrevet i det senest vedtagne principprogram.

§5 Medlemskab

Stk. 1 Enhver der endnu ikke er fyldt 30 år kan opnå medlemskab af SFU hvis vedkommende:

  • Tilslutter sig SFU’s formål (jf. §2) og anerkender SFU’s vedtægter og principprogram. •Ikke er medlem af konkurrerende parti eller partilignende organisation (dvs. andre end SF) •Ikke er medlem af en med LO-, FTF- eller AC-forbund konkurrerende fagforening.

Stk. 2 Enhver der er fyldt 30 år kan opnå støttemedlemskab af SFU hvis vedkommende opfylder punkterne i stk. 1. Støttemedlemmer har ikke medlemsrettigheder i SFU. Landsmødet kan dog tildele et støttemedlem valgbarhed.

Stk. 3 Medlemskab forudsætter endvidere, at medlemmet betaler kontingent til sin afdeling jf. §§ 6, stk. 4 og 8. Når dette er opfyldt opnår medlemmet fulde rettigheder i hele SFUs organisation

§6

Stk. 1 Ansøgning om medlemskab/støttemedlemskab rettes skriftligt til landskontoret.

Stk. 2 Hvis landskontoret, et landsledelsesmedlem eller en relevant lokalafdeling skønner at ansøgeren overtræder et eller flere af de i §5, stk. 1 nævnte punkter, skal medlemskabet godkendes af landsledelsen. Landsledelsen kan dog fastsætte generelle regler for administrativ afvisning af et medlem, når overtrædelsen af §5, stk. 1 synes helt oplagt.

Stk. 3 Hvis ansøgeren tidligere har haft tillidsposter i konkurrerende parti eller partilignende organisation, tidligere er ekskluderet af SFU (jf. §7, stk. 1) eller tidligere har modarbejdet eller direkte skadet SFU, skal medlemskabet godkendes af landsledelsen.

Stk. 4 Skønnes ansøgeren at overholde §5, stk. 1 eller er ansøgeren godkendt af landsledelsen, indmeldes denne af landskontoret i en lokalafdeling eller direkte under

landsorganisationen, efter de af landsledelsen vedtagne retningslinier. Herefter har ansøgeren opnået medlemskab af SFU.

Stk. 5 Landskontoret flytter løbende medlemmet til den lokalafdeling, som medlemmet, jf. de af landsledelsen vedtagne retningslinier, tilhører. Det er suverænt landsorganisationens beslutning hvilken lokalafdeling et medlem af SFU skal tilhøre.

Stk. 6 Det er landskontorets ansvar at føre central registrering af alle medlemmer samt at opkræve kontingenter. Landsledelsen vedtager nærmere retningslinier for dette.

Stk. 7 Et medlem kan altid udmelde sig ved skriftlig henvendelse til landskontoret, samt efter nærmere retningslinjer fastsat af landsledelsen.

§7

Stk. 1 Fratagelse af medlemskab (eksklusion) af SFU kan ske hvis medlemmet ikke længere overholder punkterne i §5, stk. 1. Fratagelse af medlemskab kan endvidere ske hvis medlemmet groft, gentagne gange og efter en klar advarsel, modarbejder SFU eller på anden vis belaster organisationens formål og arbejde ved sit medlemskab. Ved særligt grove tilfælde kan medlemmet ekskluderes på baggrund af et enkeltstående forhold.

Stk. 2 Eksklusion kan kun foretages ved beslutning på et møde i landsledelsen. Medlemmet skal indstilles til eksklusion af et landsledelsesmedlem, en afdeling eller et distrikt. Medlemmet har ret til at vide hvem der har indstillet det til eksklusion og til at blive indbudt med taleret til det punkt hvor eksklusionen behandles, senest 7 døgn før behandlingen.

Stk. 3 Et medlem der er ekskluderet af landsledelsen efter stk. 1 og 2 kan anke afgørelsen til landsmødet. En anke har ikke opsættende virkning, men medlemmet har taleret ved det punkt hvor landsmødet behandler sagen. Omgør landsmødet eksklusionen, træder medlemskabet i kraft øjeblikkeligt.

Stk. 4 Medlemmer der overtræder §5, stk. 3 fratages deres medlemskab administrativt af landskontoret, efter retningslinier vedtaget af landsledelsen. Dog tidligst når kontingentrestancen overstiger ét år.-

§8 Kontingentet

Stk. 1 SFUs lokalafdelinger har pligt til at afkræve hhv. medlemmer og støttemedlemmer betaling af det kontingent landsmødet – jf. § 10 stk. 1 – har fastsat.

Stk. 2 Den praktiske opkrævning forestås af SFUs landsorganisation, der har pligt til at opkræve kontingentet hos det enkelte medlem og løbende udbetale det til en af afdelingen anvist bankkonto.

Stk. 3 Afdelingerne kan på deres generalforsamling beslutte, at medlemmerne frivilligt skal kunne tilmelde sig et forhøjet kontingent. Et sådant kontingent opkræves på samme måde som det ordinære kontingent og giver ikke adgang til særlige fordele for medlemmet.

Stk. 4 For dækning af udgifter til opkrævning samt øvrig service betaler lokalafdelingerne et servicegebyr til SFUs landsorganisation.

Stk. 5 Servicegebyret fastsættes af landsledelsen og kan maksimalt udgøre 2/3 af det kontingent landsmødet har fastsat.

Stk. 6 Servicegebyret opkræves per betalende medlem og fratrækkes fra kontingentindtægterne inden disse udbetales til afdelingerne. Dog kan landskassereren – efter aftale med en afdeling – beslutte, at hele kontingentindtægten udbetales, såfremt afdelingen forpligter sig til senere, at indbetale servicegebyret.

Stk. 7 Forretningsudvalget kan beslutte, at tilbageholde kontingentudbetalingerne såfremt afdelingen ikke indleverer afdelingsdokumentation.

§9 Organisationen

Stk. 1 Organisationsmyndighederne er:

  • Landsmødet
  • Landsledelsen
  • Distrikterne
  • Lokalafdelingerne

Stk. 2 Forholdet mellem SF og SFU afgøres med aftale mellem de to landsorganisationer. Ved valg, hvor SF er opstillet, støtter SFU som organisation alene SF’s og SFU’s lister.

Stk. 3 Ved personvalg i landsorganisationen kan hver stemmeberettiget stemme på maksimalt en over halvdelen af det antal, der skal vælges, idet brøker rundes ned til nærmeste hele tal.

Stk. 4 SFU’s landskontor er beliggende i landets hovedstad og består af frivillige og/eller ansatte, der af daglig ledelse pålægges administrative opgaver for SFU’s landsorganisation.

§10 Landsmødet

Stk. 1 Landsmødet er SFU’s højeste myndighed.

Stk. 2 Landsmødet er åbent for alle medlemmer og inviterede gæster. Landsmødet kan dog lukkes for andre end SFU’s medlemmer ved simpelt flertal, dog jvf. §7,stk. 3.

Stk. 3 Det ordinære landsmøde træder sammen hvert år i påsken og indkaldes af landsledelsen med mindst to måneders varsel. Med indkaldelsen skal følge angivelser af tid og sted samt forslag til hovedpunkter på dagsordenen. Landsledelsens forslag til papirer offentliggøres sammen med et detaljeret forslag til dagsordenen mindst en måned før landsmødet.

Stk. 4 Ekstraordinært landsmøde kan kræves indkaldt af en femtedel af SFU’s lokalafdelinger eller et flertal af landsledelsen. Det indkaldes af landsledelsen inden ti dage fra kravets fremkost med mindst fire og højst seks ugers varsel. Med indkaldelsen skal følge forslag til dagsordenen fra de medlemmer, der kræver landsmødet afholdt.

§11

Stk. 1 Dagsorden for det ordinære landsmøde skal mindst indeholde følgende punkter: •Åbning og konstituering

  • Vedtagelse af dokumenter forelagt af landsledelsen indeholdende en status over de politiske hovedpunkter og organisatoriske prioriteringer for det næste landsmødeår.
  • Fastsættelse af centralt- og støttemedlemsskabskontingent for det efterfølgende regnskabsår.
  • Valg.

Stk. 2 Landsledelsen fremlægger en skriftlig beretning, samt et skriftligt regnskab, der begge sættes til afstemning. Landsledelsen har stemmeret dertil.

Stk. 3 Landsmødet vælger ved en samlet afstemning 14 landsledelsesmedlemmer og ved tre adskilte, men samtidige, afstemninger, én landsformand, én landssekretær og én landskasserer.

SFU’s landsformand kan vælge at bruge titlen landsformand, landsforkvinde eller landsforperson

Stk. 4 Alle landsmødedeltagende ordinære betalende medlemmer, har stemmeret på landsmødet.

Stk. 5 Alle ordinære betalende medlemmer har ret til at stille ændringsforslag til papirer, der behandles på landsmødet. Landsmødet bestemmer rammerne for fremsættelsen af ændringsforslag i sin forretningsorden. Landsledelsens beretning er ikke indbefattet af denne bestemmelse.

Stk. 6 Til supplering af de landsmødevalgte vælger og prioriterer landsmødet otte suppleanter, der indtræder med fuld stemmeret i landsledelsen når et af de 14 landsmødevalgte medlemmer af denne enten trækker sig eller ekskluderes heraf, jvf. § 12 stk. 4.

Stk. 7 Alle kandidater til landsledelsen skal senest 14 dage før landsmødet have meldt deres kandidatur. Landsmødet kan dispensere fra denne regel.

Stk. 8 Kandidater til landsformand, landssekretær og landskasserer skal melde deres kandidatur senest 2 måneder før landsmødet. Landsmødet kan med 2/3 flertal dispensere fra denne regel.

Stk. 9 Ændringsforslag til vedtægterne skal være Landskontoret i hænde senest tre uger før landsmødets start. De udsendes til deltagerne med deltagerpapirerne. På selve landsmødet kan der stilles ændringsforslag til ændringsforslag. Disse skal ligge skriftligt til deltagerne før afstemningen.

Stk. 10 Hvis der kun er opstillet én kandidat til posten som landsformand, landssekretær eller landskasserer, afholdes der støtteafstemning. En kandidat opnår valg, hvis mere end halvdelen af alle afgivne stemmer viser støtte. Kandidater, der ikke opnår valg til landsformand, landssekretær eller landskasserer, har mulighed for at opstille til det efterfølgende valg til landsledelsen

Stk. 11 Valg til Landsledelsen og suppleanter hertil betragtes som to separate valg, jvf. § 9 stk. 3.

Stk. 12 Til kritisk revision af regnskabet vælger landsmødet 2 kritiske revisorer og en kritisk revisorsuppleant, der ikke samtidig må have sæde i Landsledelsen.

Stk. 13 Landsmødet vælger et lovudvalg på tre personer, der ikke samtidig har sæde i Landsledelsen. Lovudvalget kan inddrages i vedtægtsmæssige spørgsmål af medlemmer af SFU.

Stk. 14 For at træffe en principbeslutning om et emne, der ikke har været på dagsordenen, afgør Landsmødet med et simpelt flertal om det har baggrundsviden og materiale nok til at træffe en sådan beslutning.

Stk. 15 Skriftlig afstemning skal gennemføres, hvis to af de stemmeberettigede ønsker det.

Stk. 16 På politikområder, der ikke beskrives i de senest vedtagne programmer, er tidligere vedtagelser gældende.

§12 Landsledelsen

Stk. 1 Organisationens højeste myndighed mellem Landsmøderne er Landsledelsen.

Stk. 2 SFU’s Landsledelse består af landsformanden, landssekretæren, landskassereren, 14 landsmødevalgte medlemmer og de stemmebærende distrikssekretærer (jf. §17,stk. 3), som mødes mindst 6 gange årligt.

Stk. 3 Intet medlem kan forblive i landsledelsen, hvis vedkommende ikke opfylder de i §5 stillede betingelser for medlemskab af SFU. Medlemmer, der er fastansat i SFU’s landsorganisation i mindst 20 timer om ugen kan ikke have sæde i SFU’s landsledelse eller lovudvalg, ej heller fungere som kritisk revisor.

Stk. 4 Medlemmerne har mødepligt til landsledelsesmøderne. Udebliver et medlem to gange uden gyldigt afbud ekskluderes denne af landsledelsen og der indkaldes en suppleant.

Stk. 5 Til alle landsledelsesmøderne indkaldes alle suppleanterne med tale-, men ikke stemmeret.

Stk. 6 Suppleanter har mødepligt til landsledelsesmøderne. Udebliver en suppleant to gange uden gyldigt afbud fratages denne sit mandat.

Stk. 7 I det omfang der er udeblevet landsmødevalgte landsledelsesmedlemmer opnår de indkaldte suppleanter stemmeret.

Stk. 8 Landsledelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 9 Et mindretal på mindst en tredjedel af de, til et punkt på landsledelsens dagsorden, fremmødte eller på en anden måde stemmeafgivende og stemmeberettigede landsledelsesmedlemmer, kan forlange punktet udskudt til næste ledelsesmøde. Et punkt, der er udskudt fra sidste ledelsesmøde, kan ikke på ny udskydes.

§13

Stk. 1 Landsledelsen sammensætter et forretningsudvalg på 9 medlemmer. Landsformand, landssekretær og landskasserer er fødte medlemmer. De resterende 6 medlemmer vælges af Landsledelsen fra dens midte.

Stk. 2 SFU’s ansatte kan deltage i forretningsudvalgets møder.

Stk. 3 Forretningernes fordeling mellem landsledelsen, forretningsudvalget, landsformand, landssekretær og landskasserer, afgøres af landsledelsen.

Stk. 4 Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

§14

Stk. 1 Landsformanden, landssekretæren og landskassereren udgør organisationens daglige ledelse.

Stk. 2 Landsformanden er politisk leder af SFU og tegner organisationen udadtil. Landssekretæren er daglig leder af SFU’s centrale organisation. Landskassereren er daglig leder af og ansvarlig for SFU’s økonomi.

Stk. 3 Hvis en af posterne landsformand, landssekretær og landskasserer er ledig, konstituerer landsledelsen af sin midte en person til at varetage den ledige post.

Stk. 4 I tilfælde af at landssekretæren eller landskassereren udviser grov forsømmelighed og uansvarlighed, kan landsledelsen afsætte vedkommende med 2/3-flertal – dog mindst 15 stemmer. Herefter konstitueres en ny, jf. stk. 3

§15

Stk. 1 Landsledelsen kan i forlængelse af Landsmødets strategiske og organisatoriske prioriteringer nedsætte organisatoriske udvalg blandt SFU’s medlemmer. Udvalgsantal og – størrelse fastsættes af Landsledelsen, hvor vedtægterne ikke gør det.

Stk. 2 Landsledelsen definerer kommissoriet for udvalgene.

Stk. 3 Landsledelsen nedsætter blandt SFU’s medlemmer SFU’s Skolingsudvalg (SKU) på maksimalt 11 medlemmer og et Internationalt Udvalg på maksimalt 11 personer.

Stk. 4 Til hvert udvalg vælger Landledelsen en udvalgssekretær, som er udvalgets leder og har sæde i udvalget. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden og ledelsesstruktur herudover.

Stk. 5 Intet medlem kan forblive i sit udvalg uden at deltage i udvalgets arbejde. Nærmere procedure for håndhævelsen af dette fastsættes af landsledelsen.

§16

Stk. 1 Medlemmer af SFU kan frit oprette åbne netværk for medlemmer af SFU.

Stk. 2 Forretningsudvalget godkender netværk som værende Netværk i SFU.Herved opnår netværket rettigheder og forpligtelser som beskrevet i de af Landsledelsen sidst vedtagne Retningslinjer for Netværk i SFU.

Stk. 3 Landsmødet kan i sin vedtagelse af arbejdsplan prioritere op til 5 netværk. Landsledelsen forpligtes at afsætte ressourcer til disse netværks aktiviteter.

§17 Distrikterne

Stk. 1 Distrikterne er det demokratiske bindeled mellem afdelinger og landsledelse, med ansvar for udvikling af politik og aktiviteter

Stk. 2 Et distrikt består af et antal afdelinger. Landet opdeles i mindst 12 højest 18 geografisk sammenhængende distrikter. Opdelingen vedtages og justeres af landsledelsen, efter høring af berørte afdelinger.

Stk. 3 Hver distrikt vælger mindst én distriktssekretær. Distriktet har ét fast sæde med stemmeret i landsledelsen. Stemmen bæres af en af distriktssekretærerne. Distriktet kan dog udpege en suppleant, som deltager med stemmeret i tilfælde af distrikssekretærernes fravær.

Stk. 4 Uoverensstemmelser i distrikterne vedrørende procedure for valget afgøres af landsledelsen

§18 Lokalafdelingerne

Stk. 1 Ethvert medlem er tilknyttet en geografisk afgrænset eller uddannelsesbestemt lokalafdeling, jvf. §6 stk. 4 og 5. En lokalafdeling kan ikke afvise et medlem indmeldt i den af landskontoret.

Stk. 2 Landsledelsen godkender efter oprettelsen af nye afdelinger disse. Procedure for dette fastsættes af landsledelsen.

Stk. 3 Landsledelsen kan bestemme, at alle lokalafdelinger en gang årligt skal indsende vedtægter, regnskaber, referater af generalforsamlinger og dokumentation for anden aktivitet.

Stk. 4 Der tilstræbes et så tæt politisk og aktivitetsmæssigt forhold mellem SFU’s lokalafdelinger og de respektive SF-afdelinger som muligt. De praktiske forhold afgøres lokalt.

§19 Økonomiske anliggender

Stk. 1 SFU’s økonomiske anliggender tegnes af landskassereren og landsformanden. Forretningsudvalget kan meddele prokura til medlemmer af daglig ledelse, ansatte med økonomi-opgaver og i særlige tilfælde et andet medlem af organisationen.

Stk. 2 Ved regnskabsårets begyndelse vedtager landsledelsen et budget for SFU. De løbende dispo-sitioner indenfor budgettet foretages af forretningsudvalget og daglig ledelse. Forretningsudvalget har ansvar for, at styringen af SFU’s økonomi sker på forsvarlig vis. I tilfældet af mistanke om uregelmæssigheder skal dette kontrolleres, og landsledelsen skal underrettes herom. Den nærmere arbejdsdeling med videre afklares på landsledelsens første møde efter hvert landsmøde..

Stk. 3 Til at understøtte arbejdet omkring økonomien, kan landsledelsen vælge at nedsætte et økonomiudvalg.

Stk. 4 De jf. § 11, stk. 10 valgte kritiske revisorer bistår SFU’s organer i økonomiske spørgsmål, ved løbende at foretage kontrol af medlemsregistrering, kassebeholdning, bogholderi, økonomiske arbejdsgange, budgetsituation og -disposition samt lignende forhold. Det er Daglig ledelses ansvar at de kritiske revisorer har fuld adgang til alle relevante informationer. Kritisk revision afgiver jænvligt rapport til relevante organer

§20 Medlemmer der i kraft af deres medlemsskab af SFU har opnået lønnede hverv, er pligtige til at holde forretningsudvalget underrettet om størrelsen af disse indtægter. Der træffes aftale om, hvor stor en del af disse indtægter, der skal tilfalde SFU.

§21 SFU’s lokalafdelinger og distrikter er selvstændige økonomiske enheder. SFU’s landsorganisation er under ingen omstændigheder ansvarlig for distrikters, lokalafdelingers eller enkeltpersoners økonomiske dispositioner.

§22 I tilfælde af af at en lokalafdeling opløser sig selv går dens midler ubeskåret til det distrikt, hvorunder lokalafdelingen hører medmindre andet er fastlagt eller anført i afdelingernes vedtægter.

§23 SFU’s regnskabsår går fra 1. april til 31. marts.

§24 SFU’s regnskabsmæssige revision forestås af en statsautoriseret revisor. §25 Lovudvalget

Stk. 1 Udvalgets vigtigste opgave er at påse, at de bestemmelser der fastsættes af Landsledelsen og Landsmødet (jvf. § 10, stk. 1 og § 12 stk. 1), ikke strider mod organisationens vedtægter. Udvalget afgiver udtalelse til landsledelsen på foranledning af afdelinger, distrikter, enkeltmedlemmer eller ledelsen selv.

Stk. 2 Lovudvalget behandler og fremlægger sin indstilling til fremsatte ændringsforslag til Landsmødet. I den forbindelse kan Lovudvalget sammenskrive forslag med udgangspunkt i de af medlemmerne fremsatte forslag, dog jvf. § 11 stk. 7.

§26 Almene bestemmelser

Stk. 1 Ændringer i disse vedtagelser kan ske med simpelt flertal på landsmødet med undtagelse af §1-5 og §26-28, der kun kan ændres med 2/3 flertal.

Stk. 2 De ændrede vedtægter træder i kraft fra landsmødets afslutning.
§27 Opløsning kan kun ske på dertil indkaldt ekstraordinært landsmøde med 2/3 flertal. §28 I tilfælde af SFU’s opløsning tilfalder SFU’s værdier Socialistisk Folkeparti.

Senest revideret på SFU’s Landsmøde 2017

Vedtægter for SFU i PDF